Regulamin

BODYSHOCK PROGRAM – NOWA TY!

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

„BodyShock Program – Nowa Ty!”, zwany dalej „Programem”, są wyłączną własnością Magdaleny (Magdy) Jankowiak, zwanej dalej “Trenerem”, oraz jest przez nią reprezentowany.

Nabywcą usług i produktów, zwanym dalej “Uczestnikiem”, może być:

  1. a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. b) osoba fizyczna z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

WARUNKI I ZASADY

Wszystkie materiały otrzymane w ramach Programu chronione są prawami autorskimi i przeznaczone wyłącznie dla Uczesnika.

Żadna ich część nie może być powielana, kopiowana, przekazywana innym osobom, zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej.

Czas trwania Programu to osiem tygodni. Spotkania grupowe odbywają się co tydzień. Korzystanie z otrzymanych materiałów jest dobrowolne, pełną odpowiedzialność za wykonywanie ćwiczeń, przygotowywanie posiłków ponosi Uczestnik. Efekty zależą od stopnia zaangażowania, stosowania się Uczestnika do zaleceń Trenera.

Trener ma prawo odmówić współpracy bez podania przyczyny, przy jednoczesnym zwrocie poniesionych przez Uczesnika kosztów.

Opłata za uczestnictwo w Programie musi być dokonana przed jego rozpoczęciem i nie podlega zwrotowi. Terminy spotkań Uczestnik, kupując Program, akceptuje i zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach.

Zakupienie Programu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszystkie sesje są ubezpieczone.